Algemene voorwaarden

DEZE ALGEMENE VOORWAARDE IS ALLEEN VAN TOEPASSING OP ONZE WEBSHOP!!

IN ONZE WINKEL GELDEN ANDERE VOORWAARDEN!!

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Verkoop op afstand: een door de verkoper of dienstverlener georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
2. Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande verkoop op afstand.
3. Communicatietechniek op afstand: een middel dat, zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van partijen kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst op afstand;
4. Bedrijf: het bedrijf of, indien zulks van toepassing is, het onderdeel van het bedrijf dat zich bezighoudt met de verkoop op afstand
5. Consument: de koper van goederen
6. Aanbod: elke aanbieding van goederen, inclusief de daarbij van toepassing zijnde voorwaarden, zoals het bedrijf die in haar webshop, catalogus, folders of anderszins aan de consument doet.
7. Prijs: de prijs van het aangeboden goed, zonder de bijkomende kosten, zoals deze apart vermeld en bedongen worden.
8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van goederen, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid.
9. Werkdagen zijn: maandag tot en met  zaterdag. 

Artikel 2 - Identiteit

Post Ruitersport v.o.f., Ganzerikplein 10, 3053EA Rotterdam Nederland. E-mail: info@post-ruitersport.nl Tel: 010-2261586
BTW ONDERNEMINGSNUMMER: NL8212.79.105.B01

Artikel 3 -  Algemene voorwaarden

1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, is de tekst van de van toepassing zijnde algemene voorwaarden online ter beschikking. 
2. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk contact tussen bedrijf en consument, ongeacht welk communicatiemiddel op afstand wordt gebruikt. 
3. Van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen dienen schriftelijk te worden vastgelegd. Bij eventueel ontbreken van een schriftelijke vastlegging kunnen afwijkingen door partijen met alle middelen rechtens worden bewezen.

Artikel 4 - Het aanbod

1. De aangeboden goederen worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist en waarbij het commerciële oogmerk duidelijk moet blijken. Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt deze beperking duidelijk vermeld.
2. Elk aanbod dient zodanige informatie te bevatten, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder de prijs, de wijze van betaling, de verzendkosten en overige condities.
3. De consument heeft de mogelijkheid om de door hem/haar bestelde artikelen a contant te betalen tijdens het afhalen in onze winkel te Rotterdam.
4. Als door het bedrijf aan de consument de mogelijkheid wordt geboden via een communicatietechniek op afstand anders dan tegen het basistarief contact te nemen, zullen de kosten daarvan uiterlijk bij het aanbod medegedeeld worden. 

Artikel 5 - Totstandkoming van de overeenkomst

1. Onverminderd het bepaalde in het derde lid komt de overeenkomst tot koop en verkoop tot stand op het moment van acceptatie van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de consument een bedrag vooruit betaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of ontbonden wordt, zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien dagen terugbetaling plaats vinden.
3. Post Ruitersport treft passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van persoonlijke informatie en in het bijzonder van betalingen.
4. Post Ruitersport kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of degene die bestelt of aanvraagt aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor het verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Post Ruitersport  is gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de levering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Tijdig voor de uitvoering van de overeenkomst zal Post Ruitersport de in artikel 4, leden 2, 3 en 4, bedoelde informatie aan de consument ter beschikking stellen.

Artikel 6 - De prijs

1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten.
2. Gedurende de aangegeven looptijd zullen de prijzen van de aangeboden goederen niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. In tegenstelling tot hetgeen in de vorige volzin is bepaald, is het mogelijk dat, indien de aard van het aangebodene dit met zich brengt, er sprake is van variabele prijzen. In dat geval zal dit en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden vermeld.
3. Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
a) de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen of bepalingen
4. De verkoper kan zijn verantwoordelijkheid uitsluiten voor druk-, zet- en programmeerfouten wanneer het gaat om kennelijke fouten die de consument niet rechtmatig kan doen geloven dat het de juiste prijs is. M.a.w. indien het verschil tussen de juiste prijs en de prijs op de website niet groot is en de consument rechtmatig kan geloven dat de prijs op de website de juiste prijs is, dan zal de verkoper gebonden zijn aan de foutieve prijs die op de website staat.

Artikel 7 - Conformiteit

Post Ruitersport staat er voor in dat de goederen voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

Artikel 8 - De bestelling

1. Leveranties van goederen worden uitsluitend gedaan op uitdrukkelijke bestelling, tenzij tussen Post Ruitersport en de consument anders is overeengekomen. 
2. Hetgeen ongevraagd wordt toegezonden mag door de consument naar believen om niet worden gehouden dan wel kosteloos worden teruggezonden, tenzij er sprake is van een kennelijke vergissing, dan wel de verzending de consument is toe te rekenen. 
3. In geval van een kennelijke vergissing zal de consument Post Ruitersport hiervan op de hoogte stellen. Indien en voor zover de aard ervan dit toelaat, zal de consument de goederen en bescheiden ter beschikking van Post Ruitersport houden. De consument zal al hetgeen doen dan wel nalaten wat de redelijkheid en billijkheid vergt.

Artikel 9 - De uitvoering van de bestelling

1. Post Ruitersport zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van goederen.
2. Als plaats van levering geldt het adres van de consument dat het laatst aan het bedrijf kenbaar is gemaakt, tenzij anders is overeengekomen.
3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Post Ruitersport geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste met 5 werkdagen na ontvangst van de betaling uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan bericht.
4. Indien levering van een besteld goed onmogelijk blijkt te zijn, zal Post Ruitersport  zodanige inspanningen verrichtingen als de redelijkheid en billijkheid met zich brengen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Dit in overleg met de klant.

Artikel 10 - Levering

1. De door Post Ruitersport opgegeven uitlevertijd van 1 tot 3 werkdagen is slechts indicatief. Mocht de levertijd worden overschreden met 30 dagen bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

2. Post Ruitersport streeft ernaar om de goederen binnen de 3 werkdagen, of eerder te verzenden!!


3. De levering van de producten geschiedt op het moment dat het product door of namens de klant in ontvangst wordt genomen.

Artikel 11 - Betaling

1. De door de consument verschuldigde bedragen dienen op moment van sluiten van de overeenkomst, te worden voldaan. Indien de consument zijn bestelde artikelen a contant wil betalen kan dit tijdens het afhalen van zijn bestelling in onze winkel te Rotterdam.

2. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde gegevens onverwijld aan Post Ruitersport te melden. 
3. In geval van wanbetaling van de consument heeft Post Ruitersport behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 12 - Verzakingsrecht (ruilen en retourneren)

1. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 14 juli 1991, heeft de koper het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop. Dit recht kan worden uitgeoefend zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) werkdagen, ingaande op de dag van ontvangst van de goederen. Alle verzendkosten blijven echter ten laste van de koper en worden in geen geval terugbetaald. Ingeval de koper aan zijn aankoop verzaakt, dan moet hij de goederen op eigen risico en kosten terugsturen naar : 


Post Ruitersport, Ganzerikplein 10, 3053EA Rotterdam


2. Indien de koper gebruik maakt van het recht op teruggave kan hij kiezen voor geldteruggave van het aangekochte product of voor het ruilen van het betreffende product. Alle verzendkosten van het te ontvangen en/of terug gestuurde product voor rekening van de koper. De terugzending door de koper moet gebeuren op de dag wanneer het verzakingsrecht wordt uitgeoefend.
3. De consument heeft géén recht op verzakingsrecht voor producten wegens hygiënische en veiligheids redenen en wegens hun duidelijk persoonlijk karakter zoals cappen. De consument heeft géén verzakingsrecht voor artikelen uit onze aanbieding.
3.1 Kleding uit de aanbieding kan enkel worden geruild, u ontvangt hiervoor géén geld terug. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
4. Beschadigde, bevuilde en reeds gebruikte producten worden noch teruggenomen, noch geruild. Goederen die te laat worden terug gestuurd zullen niet worden geruild en/of terug betaald.
5. Post Ruitersport kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor verlies van goederen in transit.

Artikel 13 - Geschillen

1. Op overeenkomsten tussen Post Ruitersport en de consument, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Alle betwistingen tussen consument en Post Ruitersport zullen uitsluitend door rechtbanken te Rotterdam  worden onderzocht en berecht.

Artikel 14 - Wijziging van de voorwaarden

1. Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht, nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 15 - Verzend/handeling/verpakking en administratiekosten 

Deze verzend, handeling, verpakking en administratiekosten bedragen € 6,95 voor Nederland en voor buitenlandse verzendtarieven dient contact met  Post Ruitersport opgenomen te worden via +3110-2261586. Bestellingen boven de € 150,00 worden franco aan huis geleverd. Afhalen is uiteraard kosteloos.